Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Päevasõna

Päevasõna – 30

Pärast 1929. aasta börsikrahhi ja sellele järgnenud ülemaailmset majanduskriisi sattus suur hulk inimesi raskesse olukorda. Koos teiste kirikutega püüdis ka Texase osariigis San Antonios asunud Travis Park Methodist Episcopal Church leida võimalusi abivajajatele hingeabi andmiseks. Koguduse töötegija Mrs Frances Craig pöördus pastor Paul Kerni poole palvega kirjutada hingehoidlikke sõnumeid inimeste lohutamiseks. Pastor Kern oli nõus ja neid hakati avaldama koguduse uudiskirjas.

Lisaks anti soovitusi piiblilugemiseks ja viiteid igaks päevaks mõeldud kirjakohtade osas. Samal ajal pöördus USAsse tagasi Prantsusmaal ja Kaug-Idas teeninud metodisti vaimulik Grover Emmons, kes oli märganud kristlaste ootusi mujal maailmas. Ta nägi samuti vajadust hingehoidliku väljaande järele, mida saaksid kõik kasutada ja mis „aitaks kaasa Jumala tundmisele“. 1934. aasta alguses asus ta tööle Nashville’is (Tennessee) metodisti kiriku sisemisjoni direktorina. Sama aasta detsembris andis ta ülevaate komitee tööst, mille ülesandeks oli avaldada kodus kasutamiseks mõeldud hingehoidlik väljaanne. Esialgse plaani järgi pidi see olema kord kvartalis ilmuv trükis, mida levitaksid kohalikud metodisti kogudused. Frances Craig, kes tegutses sel ajal juba vabatahtlikuna hingehoidliku kirjanduse valdkonnas, teavitas sellest oma San Antonios asuvat kogudust, mille liikmed hakkasid projekti pärast palvetama. Dr Emmons lõi väljaandele formaadi, mis sisaldas soovitust piiblilugemiseks, kommentaari, palvet ja päeva mõtet. Seejärel kutsuti kõiki üles kaastööd tegema – jagama oma isiklikke vaimulikke kogemusi. Väljaanne suunati laiemale lugejaskonnale ja otsustati hoiduda õpetuslike eripärade rõhutamisest. Kõigile USA denominatsioonidele tehti üleskutse anda oma panus nn „kodualtari“ rajamiseks igas Ameerika perekonnas, mille keskmes oleksid palve ja piiblilugemine.

Ühel konverentsil läks dr Emmonsil südamesse sõnum Püha Vaimu tulekust, mida kogesid ülemisse tuppa kogunenud jüngrid. Sellest inspireerituna otsustati väljaandele anda nimeks The Upper Room (tlk ülemine tuba). Neli aastat pärast esimese numbri ilmumist ületas trükiarv juba miljoni piiri. Tänaseks on väljaanne kättesaadav enam kui sajal maal ja 37-s keeles. Esialgsest visioonist on välja kasvanud suur organisatsioon nimetusega The Upper Room Ministries, mis hõlmab lisaks kirjastamisele mitmeid muid kristlikke teenistusi ja projekte.

Seoses usuvabaduse tulekuga otsustas Eesti Metodisti Kirik alustada ka eestikeelse versiooni avaldamist nimetuse Päevasõna all. Esimene number ilmus 1991. aasta lõpul (november-detsember) – seega täitus mõned kuud tagasi 30 aastat Päevasõna esmailmumisest Eestis. Kokku on ilmunud 175 numbrit. Esimene toimetaja  oli Eesti Metodisti Kiriku superintendent Olav Pärnamets, kes tegi seda tööd kuni aastani 2014. Tema ustavateks abilisteks olid Oleviste koguduse liige Tiiu Käär, kes tõlkis Päevasõna teksti inglise keelest eesti keelde, kuni sai Issandalt kojukutse 2014. aasta augustis. Küljendajaks ja korrektoriks oli Evelin Kõrvits, Urve Pärnametsa õlgadel olid sekretäri ja levitaja ülesanded. 2014. aastal võttis toimetaja töö enda kanda Tarmo Lilleoja. Olulise panuse on Päevasõna ilmumisse ja levitamisse andnud ka Maiu Mäevere, Peeter Rahuvarm, Rein Laaneser, Laur ja Kristjan Lilleoja ning raamatupood „Logos“. Tänuväärset kaastööd on teinud paljud vabatahtlikud autorid ja annetajad, kes on aidanud väljaandmisega seotud kulusid katta.

2021. aastal oli trükiarv Eestis 800. Päevasõna on loetav ka veebipõhiselt ning tellitav meililisti kaudu lugeja e-postkasti. Kui alguses toetas väljaandmist regulaarselt rahaliselt ka The Upper Room Ministries, siis alates 2014. aastast on Päevasõna kirjastamine olnud sõltuv peamiselt omavahenditest. Lisaks müügitulule on aidanud kulusid katta üksikannetajad, projektipõhiselt ka Eesti Kirikute Nõukogu, kes toetab Päevasõna tasuta levitamist vanglakaplanite vahendusel kinnipeetavate keskel.

Olav Pärnamets: „Paljud, nende hulgas ka mina koos abikaasaga, oleme leidnud Päevasõna piiblitekstid ja erinevate inimeste kogemusi kirjeldavad lühilood olevat väga julgustavad. See väike abiline on aidanud kasvatada järjekindlust nii palveelus kui süvenemisel Pühakirja sõnumisse.“

Kontakt: paevasona@metodistikirik.ee, www.paevasona.ee
TARMO LILLEOJA
Päevasõna toimetaja

Märgusõnad:

Veel rubriigis Töövaldkonnad

Taavi Hollman

Karjaseametist

Apostel Pauluse kirjas efeslastele (4:11) on üks tähelepanu vääriv kirjatekst, kus öeldakse,

Lootuse seemned

Ülemaailmset naiste palvepäeva tähistatakse igal aastal märtsikuu esimesel reedel. Traditsioon sai alguse
Mine asukohta Üles