Päeva teema „Mõjuga Naine“

EMK Naiste Ühenduse Suurkogu 16. det-sembril 2017. a. oli jõuluootuse-hõnguline. Meriton Conference & Spa Hotell võttis meid vastu imeilusa ehitud kuusega fuajees, hiljem selgus ka selle ilu kokkuseadja – meie oma Anneli Tombak.

Meid juhatati hotelli 6. korrusele Panorama saali, kus avanes suurepärane vaade Toompea tornidele.

Päeva juhatas Naiste ühenduse esinaine Pille Mägila, tõlkideks olid palutud Veronika ja Irina. Teemaks olime valinud „Mõjuga naine”.

Kui tervituskohv ja võileivad söödud, jõululaulud lauldud, kuulasime vaimulikku sõnumit Veronika Fjodorovalt – „Naine, kes muudab”.

Lühidalt kuuldust: heebreakeelne sõna „tubli naine”, mida kasutati Õpetussõnade 31:10, tuli sõnast „jõud”. See oli muutev jõud. Veronika tõi esile erinevaid näiteid naistest, kes mõjutasid ja tõid muudatusi oma tegevusega. Piibli valguses nägime neid naisi, kes muutsid olukordi ja rahvaste saatusi. Mõned nimed ja märksõnad:

Ester – julge, kasutas õiged meetodeid; ei vabandanud – „miks mina”, „ma olen ju naisterahvas”; ei olnud ükskõikne oma rahva suhtes; oleks võinud jääda sinna, kus ta oli ja maha vaikida, mida ta alguses tegi. Omas suurt usku Jumalasse, palveväesse.

Saara – Saara läks välja koos mehega oma mugavus-tsoonist, toetas teda, oli tema kõrval (1Ms 12:1). Ja Jumal õnnistas teda (1Ms 17:16). Kes on meie mehed, oleneb ka paljuski meist. Kas me toetame nende teenistust?

Moosese ema – emaarmastus lapse vastu, ei andnud alla, tarkus, leidlikkus – pigitatud pilliroost laegas
(2Ms 2:3). Vaarao tütar tasus ja ema sai olla oma lapsega.

Sünnitada ja kasvatada lapsi, kes muudavad maailma.

Abigail – hea mõistus, ilu, tarkus, heatahtlikkus, ta silus oma mehe egoismi ja kurjust (1Sm 25:3). Taavet ütles: „Õnnistatud olgu su mõistus“ (1Sm 25:33).

Vahel naine peab tegema ise otsuseid, neid, mis on Jumala tahte järgi ja õiglased, et hoida ära õnnetus.

Tabiita – tuntud heade tegude poolest.

Alati ei õnnestu asjad, mida tahame muuta. Siis peame olema alandlikud, kannatlikud ja võtma vastu olukordi ja asju nii, nagu nad on.

Meie ette toodi erinevad võimalused ja olukorrad, mis toovad muudatusi mitte ainult meis endas, vaid muudavad ka teiste elusid. Et muuta heas mõttes, peame muutuma ise.

Sageli me ei saa muuta ümbritsevat olukorda või inimesi enda ümber, aga alati võime muuta ennast ja suhtumist ümbritsevasse.

Veronika poolt esitatud küsimus meile kõigile:

Kas me omame sellist elu, mis muudab ümbritse-vat maailma läbi jumalakartlikkuse, puhta südame ja alandlikkuse?

Ajakava oli jõudnud sellesse punkti, kus allakirjutanu andis lühikese ülevaate viimase kolme aasta jooksul toimunud sündmustest. Kõike seda nägime slaidide kaudu:

Maailma Palvepäeva jumalateenistused Eestis; EKNK Toompea koguduses toimunud Naiste konverents kü-lalislektoriga Soomest; Euroopa Oikumeeniline Naiste  Foorum Küprosel; Houstonis, USA-s, toimunud Metodisti ja Ühinenud Kirikute Naiste Maailmaföderatsiooni 13. Assamblee ( World Federation of Methodist and Uniting Church Women’s 13th World Assembly); Euroopa Oikumeenililne Kristlike Naiste Läänemere maade  (Ecumenical Neighbours meeting round the Baltic Sea) seminar Magdeburgis.

Äramärkimist vääriv ja rõõmsaks tegev fakt ajaloos oli seegi, et juba 1924. a. oli loodud Metodisti kiriku Naisseltsi Põhikiri (Kristlik Kaitsja aprill (4), 1924, lk 8, 9). See näitas ilmekalt, et naistel oli tahe ja soov oma
aega ning teadmisi panustada kiriku arengusse niivõrd, et nähti vajadust koonduda ja moodustada igati arvestatav Naisselts.

Võime olla tänulikud Jumalale, et oleme jõudnud tänasesse päeva, kus saame öelda, et naised on ikka aktiivsed väga paljudel töölõikudel koguduses.

Toimusid  2018-2020.  a.   Eestsei-suse valimised. Kohal oli kokku üle 50 naise nii Tallinnast kui Jõhvist (eesti- ja venekeelsest kogudusest), Tartust, Aserist. Gripilaine murdis voodisse Narva koguduse õed, kes kahjuks ei saanud tulla.

Soojade tänusõnade ja kallistus-tega tänati kogu juhatust tubli töö eest. Eriline tänu kuulus Triin Tarendile ja Kristi Toodole tehtu eest, kes ei jätkanud enam Eestseisuses. Uuteks liikmeteks valiti Amy Tše-renkova Tallinna vene kogudusest ja Ruth Lasman Tartu, Püha Luuka kogudusest.

Uus NÜ eestseisus jätkab tööd koosseisus: Irina Semjonova, Amy Tšerenkova, Pille Mägila, Anneli Tombak, Ruth Lasman ja Lii Lilleoja (fotol vasakult paremale), esinaiseks Pille Mägila.

Enne lõunat saime kuulda veel Lii Lilleoja ettekannet „Susanna Wesley – naine, kes muutis”

Kohe ettekande alguses palus Lii meil rääkida paar minutit oma naabriga – mis või milline omadus tuleb meelde kõige eredamalt Su-sanna Wesley’st!

Meie naised olid päris teadlikud Susanna elu erinevatest etappidest, põhimõtetest, tegutsemisviisidest – ikka ja jälle kordus: hariduse andmine oma lastele, rangus, nõudlikkus, ta oli tark, distsiplineeritud, organisee-ritud…

Lisaks saime teada veel palju.

–  Abielludes oli Susanna 19 a. Ta sünnitas kokku 19 last, nende seas andis maailmale kaks poega, kes muutsid 18. sajandi Inglismaa. Abi-elu muutis raskeks abikaasa Samueli äge iseloom, valed valikud ja vilets oskus majandada. Susanna õlgadel oli kogu majapidamine.

– Susanna kutsus esialgu oma pere ja teenijad pühapäeva õhtul oma kööki kokku ja pidas neile teenistusi. Kuuldus levis sellest ja külarahvas hakkas samuti osalema. Lõpuks käis seal igal nädalal 200 inimest palvetamas ja Susanna jutlust kuu-lamas.

– Ta jätkas oma kasvatustööd las-te juures ja lisas sinna veel psalmi-de ja teiste kirjakohtade lugemise hommiku- ja õhtupalvuste  järel. Pas-toraat, kus Wesleyde pere elas, põles maha. Pärast tulekahju otsustas Su-sanna veel enam laste hingede eest hoolt kanda.

Ta eraldas iga päev aja ühe lapsega rääkimiseks ja palvetamiseks. Johni Wesley aeg oli neljapäeviti.

Igal pärastlõunal kell 5 läks Su-sanna oma tuppa ja veetis tund aega lugedes, kirjutades ja palvetades. Seda tegi ta elu lõpuni.

– hariduse andmine lastele oli üks olulisematest eesmärkidest. Susanna otsustas, et õige aeg alustada laste harimist on viies eluaasta ja hakkas kodus lapsi õpetama. Lapsed pidid õppima kolm tundi enne lõunat ja kolm pärast lõunat. Esiteks pidid nad selgeks õppima tähestiku. Tütarlap-si õpetati võrdselt poistega, mis oli tol ajal väga haruldane komme.

– lauakombed olid ranged. Kui laps oskas juba nuga ja kahvlit käsitseda, lubati ta täiskasvanute lauda. Sööma pidi vaikselt, vajadusel võis rääkida sosinal teenijaga. Söögikordade vahel ei lubatud süüa ja juua. Pärast õhtusööki ja palvet pidid lapsed kohe voodisse minema. Oluline oli käitumiseetika: kui lapsed tegid pahandust ja selle üles tunnistasid, ei järgnenud karistust. Hea käitumise eest said lapsed kiita. Lapsed pidid sõna pidama ja nende isiklikke asju ei tohtinud keegi teine võtta.

– Susanna palvetas palju oma laste pärast ja pidas nendega kogu elu kirjavahetust.

Lapsed omakorda armastasid ja austasid väga ema ja küsisid sageli temalt nõu.

Kokkuvõtteks võiks öelda, et Susanna Wesley mõjutas oma arusaamadega metodistlikku liikumist, mis arvestas tema haridusalaste meetoditega. Tema kodus korraldatud teenistused panid aluse klassikoosolekutele. Keeruliste otsuste puhul küsis John Wesley alati oma ema arvamust. Johni elule oli ema mõju määrav. Poeg pidas temaga kogu elu kirjavahetust ja küsis vajadusel nõu. Kui metodism levis ja John nägi vajadust jutlustajate laste harimiseks, pöördus ta oma ema meetodite, märkmete ja ülestähenduste poole.

Susanna Wesleyd võib tõesti nimetada „metodismi emaks“, ta oli naine, kes muutis.

Peale rikkalikku ja kosutavat lõunaasööki toimus grupitöö, mille pealkiri oli “Naine, kes minu elu on mõjutanud”. Juba eelnevalt oli teada, et iga osaleja võtaks kaasa ühe  naise foto, kes on tema elu mõjutanud ning kellest grupis sai rääkida 3-5 minutit.

Kellel oli selleks eeskujuks ema, kellel vanaema, õde, hea naaber või sõbranna, mõni koguduse õde, isegi kaugest ajaloost märkimisväärne naine… Saime julgustatud, innustatud ja olime tänulikud nii toredatele, siirastele, meeldejäävatele naistele meie elus.

Kui oluline on väärtustada inimesi enda ümber, sest Jumal küll juhib meie elu, aga ta täidab meie vajadused teiste inimeste kaudu.

Kui armastame Jumalat, iseennast ja ligimest, ongi meie elu tasakaalus.

Päeva lõpus meisterdas igaüks Irina juhendamisel endale magneti erinevate kaunistustega, meenutamaks koosoldud toredat aega.

Loomulikult ei puudunud ka võimalus osa saada Hotelli spaa vee- ja saunamõnudest ning osa meist seda ka kasutas.

Järgmine kokkusaamine naisperega on juba 28.04.2018 Aseris. Tere tulemast!

Info kogudustes.

Soovime eelseisvateks aastateks Jumala juhtimist, rikkalikult õnnistusi naiste tegemistele-toimetamistele ning rõõmu jumalariigi töös.

Fotod: Pille Mägila kogust

Märgusõnad: