Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Euroopa Metodisti Nõukogu kogunes Rooma lähistel

14.-17. septembril kogunes Euroopa Metodisti nõukogu (EMN) oma iga-aastaseks koosolekuks. 1993. aastal loodud EMN on katusorganisatsioon, mis koondab endas erinevaid Wesley juurtega euroopas tegutsevaid kirikuid: Ühinenud Metodisti Kirik, Briti Metodisti Kirik, Iiri Metodisti Kirik, Korea Metodisti Kirik, Portugali Metodisti Kirik, Itaalia Metodistide ja Waldenslaste

Ühinenud Kirik, Hispaania Protestantlik Kirik, Church of Nazarene, Wesleyan Church, Rootsi Ecumeniakyrkan. Meie keskkonverentsist kuuluvad EMN-i lisaks piiskop Christian Alstedile ja piiskop Eduard Khegayle Jørgen Thaarup Taanist, Øyvind Helliesen Norrast, Natalia Prokhorova Venemaalt ja Meeli Tankler Eestist. Kokku on nõukogu liikmeid 40 ringis, neile lisaks osalevad koosolekutel külalistena mitmete metodistlike organisatsioonide esindajad. Viimastel aastatel on nõukogu üha laienenud; nii oli sel aastal esmakordse vaatlejana kohal Vaba Metodisti Kiriku esindaja, et tutvustada EMN-le oma kiriku arenguid koguduste loomise osas ja tutvuda teiste kirikute esindajate ja tööga.

EMN koguneb iga aasta septembris erinevas riigis. Seekord oli kogunemiskohaks Velletri Rooma lähistel, kus Itaalia metodisti kirikul on oma konverentsikeskus Ecumene. Pühapäeval osalesime kogu grupiga Roma via XX Settembre Metodisti koguduse jumalateenistusel. See kogudus on kirev ja paljurahvuseline. Lisaks itaaliakeelsele jumalateenistusele, kus meie osalesime ja kus teenis kaasa mitmete erinevate rahvuste esindajaid, toimuvad seal pühapäeviti veel inglise, tagalogi ja korea keelsed jumalateenistused. Pealelõunal tegime kolmekümnekraadises kuumuses Roomas väikese linnaekskursiooni ja õhtul kuulasime ülevaadet Itaalia metodisti kiriku ajaloost ja teenimistööst.

EMN on sõnastanud eesmärkidena koordineerida ja arendada metodistlikul teoloogial põhineva kristliku sõnumi edastamist Euroopa tasandil, olla platvormiks ressursside ja kogemuste jagamisel ning oluliste teoloogiliste teemade arutamisel, vahendada kontakte kirikute vahel eri maades ja tagada metodistide võimalikult tugev esindatus Euroopa oikumeenilistes organisatsioonides. Igal koosolekul jagatakse infot viimastest arengutest nii kirikute sees kui ka oikumeenilisel tasandil ning kuulatakse aruandeid erinevatelt EMN-ga seotud organisatsioonidelt, suurematelt üle-euroopalistelt kogunemistelt ja oikumeeniliste organisatsioonide metodistidest esindajatelt. EMN-l on ka väiksemad töörühmad, mis pannakse kokku EMN liikmetest, kes soovivad mingis valdkonnas enam panustada. Hetkel on töörühmi 4: migratsioon, oikumeenilised suhted, misjoni areng ja missionaalne mõtteviis Euroopas ning Wesley teoloogia. Mina kuulun sellest sügisest Wesley teoloogia töögruppi. EMN allüksuseks on ka misjonifond Fund Mission in Europe, kuhu oleme viimastel EMK Aastakonverentsidel saanud omapoolse annetuse teha ja kust mitmed meie kiriku projektid on omakorda toetust saanud. Viimase 4 aasta jooksul on sellest fondist toetatud 123 misjoniprojekti üle euroopa.

Igal EMN koosolekul keskendutakse mingile teoloogilisele teemale. Enamasti tähendab see teoloogilise ettekande kuulamist ja ühist mõttevahetust, nii mõnigi kord võetakse vastu ka mingi ühisdokument, mis kajastab lühidalt metodistide ühiselt sõnastatud seisukohti antud küsimuses. Aastal 2017 oli teemaks kristlus ja kultuur, 2018 kristlik kuulutustöö erinevate religioonide kontekstis, 2019 kliimaprobleemid ja keskkond. Lugesime enne kokkusaamist Inglise metodisti, baptisti ja reformeeritud kiriku töögrupi poolt koostatud õppematerjali pealkirjaga „Lootus Jumala tulevikule“, pidime kõik kaasa võtma kohalikust ajalehest kliimaprobleeme käsitleva artikli ja kolm inimest, nende hulgas mina, valmistasime ette lühikese teoloogilise reflektsiooni. Oma reflektsiooni alustasin kirjakohaga Psalm 8:4-5: „Kui ma näen Su taevast, Su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis Sa oled rajanud, siis mis on inimene, et Sa temale mõtled, ja inimesepoeg, et Sa tema eest hoolitsed?“ Juhtisin tähelepanu sellele, kuidas pilgu pööramine Loojale, seejärel kogu loodule ja

alles siis inimesele kui osakesele kogu suurest loodust võiks olla hea alguspunkt kujundamaks lugupidavat hoiakut keskkonna suhtes, milles elame. vaid mõni salm hiljem selgub paraku, et kuigi see alandlik Jumala hoolimise üle hämmastunud inimlaps kasutab iseenda ja kogu ülejäänud loodu suhte kirjeldamiseks sama sõna, mida on kasutatud 1. Moosese raamatus, nimelt et ta on kutsutud ja seatud loodut „valitsema“ (1 Ms 1:28), lisab ta omapoolse täpsustuse:  „Kõik Sa panid tema jalge alla“ (Ps 8:7). See väike viide näitabki ehk kõige paremini kätte, mis on inimese ja looduse suhetes viltu läinud. Sest Jumala plaan on olnud valitsemine, mis hoolib ja hoiab, mitte ei talla ja alluta. Jumala esmane plaan oli panna inimene „Eedeni aeda harima ja hoidma“ (1 Ms 2:15). Näitasin ka Rimi reklaami, mis kutsub üles elustiili loodust hoidvamaks muutma ja tõstatasin küsimuse, miks selline ülekutse jõuab meieni kaupluseketi, aga mitte näiteks Kiriku kaudu.

Ühises arutelus ja toetudes Saksa ÜMK esindaja Hans-Martin Renno poolt välja pakutud ettepanekutele konkreetse tegevusplaani osas keskendusime sellele, kas ja kuidas me igaüks omal maal ja omas Kirikus võiksime teadlikult ja vastutustundlikult anda oma panuse kliima soojenemise aeglustumisse. arutelu tulemusena sündinud lühike ühisdokument, mille lõplik sõnastus on veel kujunemas, kutsub üles kõiki EMN liikmeskirikuid – seega ka meid siin Eesti Metodisti Kirikus – kasvatama teadlikkust sellest, et Jeesuse jüngriks olemine kannab endas ka vastutustundlikku suhtumist kogu Jumala loodud maailma. Saame igaüks selles osas midagi ära teha, mõeldes järele oma tarbimise ja reisimise ja prügi tootmise üle ning tehes kasvõi väikesi muudatusi. Seda teadmises, et kõik see, mille Jumal kord eedeni aias inimese hoole alla andis, on Jumala silmis jätkuvalt väärtuslik. Iga loomispäeva lõpul vaatas Jumal oma loodu peale ja ütles selle kohta, et see on „hea“.

Märgusõnad:

Veel rubriigis Meilt ja mujalt

FOE meeting 2019

Eesti sõprade kohtumine

10.–11. mail toimus Atlanta lähistel Mariettas, Georgia osariigis USAs Eesti Sõprade iga-aastane
Mine asukohta Üles