Nelipüha

Püha Vaimu annid teenimiseks

Kolmainujumal on heldelt jaganud meile palju head. Uut elu Kristuses on nimetatud Vaimu anniks; Vaimu vili on meis kasvav Jumala iseloomu peegeldus; vaimuannid jällegi Jumala antud võimed teenimiseks. Kõigest Püha Vaimu antust on põhjust rääkida, antud artiklis käsitlen vaimuande.

Koguduse arengu süstemaatilisemaid uurijaid ja nimekaimaid panustajaid Christian Schwarz on välja toonud kaks üllatavat tõsiasja seoses vaimuandidega. Koguduse Loomuliku Arengu Instituudi[1] esmasest küsitlusest selgus, et 80% kristlastest polnud mingit aimu oma andidest. Ilmselgelt on siin tegemist puudujäägiga, millel on mõju koguduste tegevusele. Hilisem küsitlus on aga juba palju positiivsem. Nimelt: 72% kristlastest, kes on avastanud oma vaimuannid ja rakendanud need konkreetsesse teenimistöösse, peavad ennast nüüd õnnelikumaks inimeseks.

Mis on vaimuannid ning kuidas ja milleks neid jagatakse?

Piibel ei anna meile otsest definitsiooni, kuid andide kirjelduste alusel võib jõuda järgneva üldistuseni: vaimuannid on Jumala antud eri võimed igale kristlasele Jumalariigi edenemiseks ja ühiseks kasuks. Vaimuandidest võime lugeda juba Vanast Testamendist (näit 2Ms 35:30-36:1), kuid põhjalikuma ülevaate leiame Uuest Testamendist (UT). Sõna „vaimuannid“ tuleneb kahest kreekakeelsest sõnast: πνευματικα (pneumatika) – vaimu(likud) asjad ning χαρισματα (charismata) – (armu)annid, kingid, tulenedes sõnast χαρις – arm. Põhiliselt räägitakse UT-s vaimuandidest ehk armuandidest kui Jumala antud võimetest mitmuses. Üheks põhjuseks on kindlasti tõsiasi, et erinevad annid toimivad koguduses samal viisil kui erinevad ihu liikmed – koos(kõlas) (1Kr 12:27-28; Rm 12:4-8). Vaimu annist ainsuses räägitakse Piiblis üldjuhul kui Jumala armust Kristuse lunastuse ja Vaimu uuenduse kaudu.

Vaimuande on mitmesuguseid. Paljude jaoks meenuvad esmalt erilised üleloomulikud väeavaldused, nagu prohveteerimine, palve läbi tervenemised, imeteod, keeltega rääkimine ja tõlgendamine. Kuid suurem osa andidest võivad tunduda üsnagi… tavalistena. Nimetagem näiteks abistamisandi, oskustööandi, andmisandi, õpetamise andi jne. Jumala sõna ei erista ande loomulikeks ja üleloomulikeks, vaid kõik on Jumala antud võimed Jumala teenimiseks.

Vaim annab ande oma äranägemise järgi (1Kr 12:11) – igaühele erinevad annid. Kusjuures sama and võib inimestes avalduda eri määral ja rakenduda eri viisil. Näiteks evangelismi and võib rakenduda igapäevaelu vestlustes, jutlustajana, evangeelsete traktaatide ja artiklite kirjutamises, sotsiaalmeedias, laste- ja noorsootöös jne. Annid antakse kõigile – s.t igaühele ja samas kõigile üheskoos – kogudusele ühiseks kasuks (1Kr 12:7).

Andide avastamine ja rakendamine

Kellel lasub vastutus andide rakendamisel? Ühtpidi on iga kristlase õigus ja osa leida oma annid. Samas lasub koguduse juhtidel kohustus varustada kogudust vaimuanni-alase õpetusega ning võimaldada andide leidmine ja rakendamine. Paulus rõhutab (Ef 4:11-13), et eri rollides olevate koguduse võtmeisikute kohustuseks on kogu koguduse valmistamine, et kõik oleksid haaratud koguduse töösse. Sõna „valmistada“ on teinekord tõlgitud ka „varustada“ või „treenida“. Vastav kreeka sõna καταρτισμὸν kohta ütleb tõlkijatele mõeldud sõnaraamat, et antud kontekstis räägitakse tegevusest, mille tulemusel saavad koguduse liikmetest pädevad, kvalifitseeritud ja teenimistööks hästi sobivad inimesed. See protsess peaks sisaldama piibliõpet, palvet, motiveerimist, teste, juhendamist, praktiseerimist jms.

Kogudusse lisandub uusi inimesi ja vanadel olijatel võivad olulised asjad ununeda – seetõttu tuleb elutähtsaid tõdesid korrata. Seega pole piisav, kui üks kord on peetud koguduses vaimuandide teemaline jutlusteseeria ja kantslist on reklaamitud annitestide tegemist. Püsivat vilja kannab see, kui andide teemaga tegeletakse jätkuvalt. On kogudusi, kus sellega tegeleb püsivalt vastav töörühm, kes on võtnud oma missiooniks annikohase teenimistöö rakendamise koguduses. Tiimi võivad kuuluda koguduse tööharude juhid. On ka võimalus usaldada anniõpetus ja andide testimine kodugruppidele. See variant toimib mõistagi siis, kui enamik koguduse inimestest on väikegruppidesse haaratud ning koguduse juhtidel on ülevaade gruppides toimuvast. Igal juhul on oluline jõuda piibliõppest, testimistest ja aruteludest praktilise rakenduseni. On hea alustada sellest, mis paistab inimesele tema annivalikute alusel sobivat, meeldivat ning anda võimalusi lühiajalisteks teenimistöö proovimisteks. Koguduses ei peaks eeldatama, et teatud ülesande võtmisel peaks inimene seda rolli täitma elu lõpuni. Pigem on hea anda võimalusi panna end proovile mitmetes teenimisvaldkondades ja töödes. Sellise inimeste liikumisega võib kaasneda küll teatav ebastabiilsus, kuid see vähendab töötegijate läbipõlemist ja annab võimaluse leida just see oma koht.

Apostel Peetrus annab meile koguduse teenimistöö korraldamiseks üliolulise võtme: „Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.“(1Pt 4:10) Piibli põhimõte on see, et iga inimene peab rakenduma teenimisse, vastavalt oma andidele. Jumal on juba jaganud meile igaühele annid nii, nagu Tema on otsustanud ning meie igaühe osaks on avastada oma annid ja leida endale teenimistöö, milleks Jumal on meid vastava anniga varustanud. Inimeste rakendumisel teenimisse vastavalt nende andidele ei pea õnneks alustama nullist ja leiutama jalgratast, kuna vaimuandide osas on olemas väga häid õppematerjale ja teste.

Bruce Bugbee[2]What Do You Do Best…“-raamatutes ja Network Ministries Internationali annitestis on teenimiskoha leidmisel esitatud vaimuandide kõrval ka inimese kutsumus ja isikupärane laad: milline valdkond inimest innustab ja huvitab; milline on ta organiseeritus ning on ta orienteeritud enam inimestele või eesmärkidele. Meil kõigil on vaid piiratud võimed, piiratud arv talente, me oleme piiratud oma orienteerituse ja olemusega. Aga Jumal ongi meid loonud just nii, et terviklikkus sünnib koguduse liikmete ühises toimimises. Networki materjali põhjal koostatud test ja annikirjeldused on saadaval ka eesti keeles online[3] ja prinditavana[4].

Ilmselt kõige süstemaatilisema ja põhjalikuma käsitluse vaimuandidest leiame Christian Schwarzi sulest; samuti on NCD kodulehel võimalik teha mitmesuguste muude testide kõrval ka põhjalik annitest[5]. Antud artiklis ei ole kirjeldatud ja käsitletud vaimuande eraldi, sest ande on palju (Schwarzi käsitluse järgi 30, Bugbeel 23) ning neist igaühe kohta on kirjanduses esitatud kirjeldused ja kirjakohad, kus neid Piiblis võib leida ja kuidas need rakenduvad.

Oluline on teemasse süveneda. Kui arutled, kas pingutus on seda väärt, siis mõtle, kas paarkümmend eurot ja paarkümmend tundi on väärt seda, et elada järgnevad aastakümned mõttekalt teenides. Saaksid rakendada Jumala poolt sulle antud potentsiaali, kanda Jumala riigis tõelist vilja ning tagatipuks kogeksid end rahuolevamana ja õnnelikumana. Või siis konserveerid oma talendi higirätikusse ja ootad, mis saab. Valik on sinu.

Argo Buinevitš

Argo Buinevitš on teoloogia ja filosoofia magister, õpetanud EMK Teoloogilises Seminaris ja teistes usuteaduslikes õppeasutustes ning teenib oma andidega kaasa Suhe koguduses Helsingis.

Kirjandus

Bruce Bugbee, What You Do Best in the Body of Christ: Discover Your Spiritual Gifts, Personal Style, and God-Given Passion. Zondervan 2005

Christian A. Schwarz, The 3 Colors of Your Gifts. How to discover and utilize your God-given potential. NCD Media 2017


[1] Institute for Natural Church Development = NCD International: www.ncd-international.org

[2] Bruce Bugbee / Network Ministries International: https://brucebugbee.com

[3] Annitest online: https://3dkogudus.ee/annitest

[4] Annitest prinditavana + andide kirjeldused: www.toompeakogudus.ee/annitest

[5] NCD Gift Test ja eBook: www.3colorworld.org/etests

Pilt: Gerd Altmann @ Pixabay

Märgusõnad:

Argo Buinevitš on teoloogia ja filosoofia magister, õpetanud EMK Teoloogilises Seminaris ja teistes usuteaduslikes õppeasutustes ning teenib oma andidega kaasa Suhe koguduses Helsingis.