Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Robert Tšerenkov

Koguduste tugevdamise aasta

Kui keegi küsiks mu käest, millisena ma tahaksin näha metodisti kirikut tulevikus, siis ma vastaksin, et tahaks näha meie kirikut tugevama, suurema ja nooremana.

Mu palve Jumala poole on, et iga metodisti kogudus oleks vaimulikult tugev, üksmeelse ja armastava õhkkonnaga, tugeva pastori ja meeskonnaga aktiivne kogudus. Ma palun Jumalat, et metodisti kirik oleks suurenev, see tähendab kasvav kirik – et olemasolevad kogudused jõuaks evangeeliumi sõnumiga efektiivsemalt kogukonnani ja inimesed tuleks Jumala tundmisele, ning et me rajaksime ka uusi kogudusi Eestimaal. Samuti mu palve ja südame soov on ka see, et kõigis kogudustes oleks aktiivne laste, teismeliste ja noorte töö, mille kaudu oleks tagatud põlvkondade järjepidevus kogudustes ja meie kiriku järelkasv.

Kirikuvalitsus on otsustanud nimetada 2019. aasta „Koguduste tugevdamise aastaks.“ Vastavalt EMK arengukavale on sellel aastal soov pöörata erilist tähelepanu kolmele valdkonnale: hästi toimetulev vaimulikkond, inspireeriv jumalateenistus ja tulemuslikud tööharud.

Hästi toimetulev vaimulikkond

Vaimuliku amet ei ole kerge. Ta peab teenima inimesi, peab olema koguduse juht, tihti täidab ka koguduses administraatori rolli, kes hoolitseb ürituste korraldamise, majandusküsimuste ja koguduse hoone eest. Koguduse liikmed ootavad pastorilt innustavaid jutlusi, nõustaja kompetentsi ja koguduse arengut. Seda kõike on väga palju, eriti veel arvestades, et suur osa meie pastoreid teenib koguduses igapäevase ilmaliku töö kõrvalt. Seepärast on prioriteet number üks meie vaimulike eest hoolitsemine. Käesoleval aastal alustas kirik pastorite mentorluse programmi väljatöötamisega, et toetada vaimulike nende teenimises ja arengus. Samuti soovime tugevdada pastorite omavahelist osadust ja suhtlust läbi piirkondlike kogunemiste. Kirikuvalitsus on loonud ka pastorite toetusfondi, mille eesmärk on võimaldada EMK pastoritele finantstoetuse maksmist kriisiolukordadeks (nt raske haigus või surm perekonnas, ootamatu töö kaotamine perekonnas, pastori kodu või varaga seotud õnnetusjuhtumid), nõustamiseks ja konsultatsiooniks juhul, kui selleks puudub riiklik toetus (psühholoogiline nõustamine, võlanõustamine vms) ja õppetoetus õpinguteks EMK Teoloogilises Seminaris. Kõigil soovijatel on võimalus teha annetus Eesti Metodisti Kiriku arveldusarvele EE641010052004731009 märksõnaga „pastorite toetusfond.“

Inspireeriv jumalateenistus

Jumalateenistus on iga koguduse töö keskne ja kõige nähtavam osa. See, mida inimesed jumalateenistusel kogevad, määrab paljuski ära selle koguduse vaimsuse, arengu ja kasvu. Kui jumalateenistus on innustav, inimesed kogevad Jumalat ja jumalateenistus on vaimulikult ülesehitav, tahavad inimesed ikka tagasi tulla. Seepärast tahame panna rõhku ka jumalateenistuste kvaliteedile. Selleks, et tõsta jutluste kvaliteeti, oleme viimastel pastorite õppepäevadel rääkinud jutlustamisest ja andnud pastoritele võimaluse jutlustada, ning saada ametivendadelt ka tagasisidet. Oleme tõlkimas jumalateenistusi puudutavaid õppematerjale, mis aitaks pastoritel jumalateenistuse ettevalmistamisel; on tulnud ka ettepanek luua muusikatoimkond, kes toetaks koguduste muusikatööd.

Tulemuslikud tööharud

Koguduse töö ei tohiks olla ainult pastori õlul, vaid koguduses peaks olema meeskond, kelle liikmed vastutaksid erinevate tööharude eest. Seepärast oleme võtnud eesmärgiks, et igas koguduses oleks hästi toimiv juhatus, kes oleks pastorile abiks koguduse juhtimises; suuremates kogudustes võiksid olla ka eraldi meeskonnad, tegelemaks erinevate valdkondadega ja vanuserühmadega. Soovime kirikuvalitsusena olla abiks juhatuste töö tõhustamisel ja meeskondade loomisel. Kirikuvalitsuse liikmed on aktiivselt panustamas nõu ja jõuga kiriku erinevates tööharudes. Toimumas on erinevad koolitused: noortejuhtide koolitus märtsis, lastetöö koolitus aprillis ja kodugrupitöö koolitus septembris.
Koguduste tugevdamisel on kindlasti täita oma roll nii kirikuvalitsusel, superintendendil kui ka igal koguduseliikmel. Panustades üheskoos oma koguduste arengusse ja toetades oma pastoreid, muudame koguduste töö efektiivsemaks. Kuid ei tohi unustada ka palvet ja Püha Vaimu tööd. Kunagi kuulsin sellist mõtet, et ära püüa teha seda, mida ainult Jumal suudab ja ära oota, et Jumal teeks seda, mida sa saad ise teha. Pingutagem üheskoos tugevate koguduste nimel ja samas palvetagem suure innuga, et Jumal valaks välja oma õnnistuse igale kogudusele ja saadaks ärkamist, vaimulikku uuenemist ja õnnistust evangeeliumi kuulutamisel, et paljud inimesed tuleks päästmisele.

Märgusõnad:

Veel rubriigis Superintendendilt

Taevatrepp. Vicki Nunn. Pixabay

Uus aeg

Kui küsida kirikuinimestelt, millised on kõige tähtsamad ristiusu pühad, siis saame kindlasti
Robert Tserenkov

Superintentendilt

Ja Jeesus ütles neile: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!“ Mk
Talvine põld, päikeseloojang

Kallid lugejad!

omadega sassis maailma, et tuua pattude andestust, lepitust Jumalaga ja uut elu kõigile,
Mine asukohta Üles